Zaproszenie do bezpłatnego szkolenia

W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektem pn: Certyfikowane kompetencje cyfrowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, chcielibyśmy zaprosić chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Treść informacji – PDF.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego udziału w projekcie

„Zawodowe szanse – program aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego”

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

  • Osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Kobiet posiadających 3 dzieci (lub więcej) do 18 roku życia

Które dodatkowo spełniają następujące kryteria są: osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w UP lub nieaktywnymi zawodowo (mogą być to osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy), po 30 roku życia, zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego. Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym” (na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z upośledzeniem umysłowym – Zespół Aspergera w miejscu zamieszkania (teren Gminy Jedlicze) na podstawie  umowy zlecenia. Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu Aktywność zawodowa Kobiet na Podkarpaciu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu” , na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0092/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej