Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego udziału w projekcie

„Zawodowe szanse – program aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego”

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

  • Osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Kobiet posiadających 3 dzieci (lub więcej) do 18 roku życia

Które dodatkowo spełniają następujące kryteria są: osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w UP lub nieaktywnymi zawodowo (mogą być to osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy), po 30 roku życia, zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego. Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym” (na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z upośledzeniem umysłowym – Zespół Aspergera w miejscu zamieszkania (teren Gminy Jedlicze) na podstawie  umowy zlecenia. Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu Aktywność zawodowa Kobiet na Podkarpaciu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu” , na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0092/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

Informacja o przyjmowaniu wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2017/2018), który rozpocznie się z dniem 1 października 2017 r. i potrwa do 30 września 2018 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można będzie składać od 1 sierpnia 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu  w godzinach pracy Ośrodka, tj.: w miesiącu sierpniu

- poniedziałek, wtorek od 7.00 do 17.00,

- środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00.

pozostałe miesiące:  poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. Czytaj dalej