Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitenacjarnej

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz  ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40 Poz. 227 z poźn. zm.), z dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiła m.in. zmiana w zakresie przyznawania pomocy postpenitencjarnej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa powołała do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 43 §7 i §8 k.k.w. przychodami Funduszu są m.in. potrącenia w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych a środki przeznaczane są m.in. na rzecz stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem jest chociażby świadczenie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.
Czytaj dalej

„E-KOMPETENCJE”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „E-KOMPETENCJE”.

Warunki udziału w projekcie:

Projekt kierujemy do osób:

  • w wieku 18 – 30 lat,
  • zamieszkujących województwo podkarpackie,
  • bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP,
  • posiadających znajomość obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym i zaawansowanym. Czytaj dalej

Zakończono realizację kursów zawodowych

Zakończono realizację kursów zawodowych z zakresu „florystyka” dla 10 bezrobotnych kobiet oraz  „monter dociepleń” dla 10 bezrobotnych mężczyzn, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”.

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Czytaj dalej