Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza nabór:
 „Dla osoby  świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem”:

 

Szczegóły :

1.Umowa zlecenia

2.Wymiar czasu pracy: do 40 godzin miesięcznie

3.Miejsce pracy : miejsce zamieszkania dziecka

Ogólny zakres wykonywanych czynności :

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

-kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

-prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

-współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, logopedy, pedagoga.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

-szpitalu psychiatrycznym;

-jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

-placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

-rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

-ośrodku terapeutyczno – edukacyjno –wychowawczym;

-zakładzie rehabilitacji; innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 –5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie kształtowania nawyków celowej  aktywności, umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;  prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

9. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. CV z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

5. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy

6. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

7. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

8. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych

Kontakt:

Komplet dokumentów aplikacyjnych można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze” . Dokumenty należy składać do dnia 14 lipca 2020 roku do godz. 15:00,na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu , ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu do Ośrodka.

Po przeprowadzeniu naboru dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13)44 84757-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej–Wioletta Godlewska- Jerzyk.

Informacja dotycząca świadczeń

DOBRY START – „300 +”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie „DOBRY START”  tylko drogą elektroniczną na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia.

Od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski elektroniczne można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, lub przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Pod pojęciem szkoły należy rozumieć:  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

 Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.
Wniosek należy złożyć w terminie  do 30 listopada br.

Wniosek może złożyć  matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

 

Świadczenie wychowawcze – „500+”

 W związku z tym, iż okres świadczeniowy w świadczeniach wychowawczych 500+ począwszy od lipca 2019 r. został przesunięty – w sprawach z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres do dnia 31 maja 2021r.

W roku 2020 nie trzeba składać kolejnych wniosków na świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 jeżeli świadczenie na dziecko jest już przyznane.

Od 2021 roku wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną. Okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.

 

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy

Uwaga!

W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Gminy Jedlicze  prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej do tutejszego Ośrodka.

W sprawie pomocy prosimy kontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedliczu pod numerami telefonów:

13 44 847 55       Biuro Obsługi Klienta
13 44 847 57       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
13 44 847 58       Pracownicy Socjalni

Informacja !

Pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

W związku ze zdarzeniem klęski żywiołowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że rodziny potrzebujące wsparcia, porady psychologa mają możliwość skorzystania z takiej pomocy u specjalisty zatrudnionego w SPG ZOZ w Jedliczu

Telefon kontaktowy – 501 245 624