Rodzina 500+

Program 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W ramach programu wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze wypłacane będą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko otrzymają rodziny jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko. Rokiem kalendarzowym który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.)  jest rok 2014. Wszelkie zmiany w dochodzie w 2014 r. jak i po nim będą miały wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. Od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5.

Wnioski na świadczenie wydawane będą od 14 marca 2016 r. Można je będzie również pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu www.gops.jedlicze.pl.

Natomiast przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

W miesiącu kwietniu 2016 r. wydłużone zostaną godziny pracy Ośrodka i wnioski przyjmowane będą w godz. od 700  do 17 00.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć na pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek będzie można złożyć na pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowych  informacji dot. Programu można uzyskać w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel.134484754, 13 4484755 oraz dzwoniąc na uruchomioną przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie infolinię pod nr 800 100 990.

Do pobrania:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

- Oświadczenie członka rodziny o dochodach …;

- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku …;

- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego …;

 

Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Stypendia SPES – informacje_2016 (1)

Nabór do specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie prowadzi nabór do specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj.:

a. Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem,

b. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek zapewnia realizację wychowania przedszkolnego, realizację obowiązku szkolnego lub nauki,

c. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób dorosłych (w Krośnie i w Potoku) z niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu,

d. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i wskazaniami do udziału w terapii zajęciowej zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. WTZ przygotowuje uczestników do podjęcia pracy zawodowej oraz pozwala zdobyć umiejętności przydatne w codziennym i samodzielnym życiu.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka   z upośledzeniem umysłowym – autyzm  wrodzony na podstawie  umowy zlecenia w wymiarze 15 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania ( teren Gminy Jedlicze).

2. Termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016r. r.

3. 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryteriami : 100% cena.

3.2 Maksymalna kwota, jaką Zamawiający może przyznać na realizację 1 godziny usług wynosi 20 ,00 zł brutto.

3.3. Cena zawiera:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

c) podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonywania umowy.

4. Miejsce świadczenia : teren Gminy  Jedlicze

5. Propozycja cenowa winna zawierać :

1.  Stawka za 1 godzinę usług.

2. Kserokopie dokumentów uprawiających  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie:

- usług rewalidacyjno-opiekuńczych,

- usług wieloaspektowych,

- usług logopedycznych,

- usług pedagogicznych,

- usług psychologicznych

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :

Oferty należy złożyć w pokoju nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu  przy ul. Rynek 5 do dnia  27  stycznia 2016r.  do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 Propozycja cenowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” .

7. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi dnia  27 stycznia  2016r po zakończeniu naboru w siedzibie Zamawiającego  w GOPS w Jedliczu.

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są : Małgorzata Dubiel i Danuta Waśko, tel. 13 44 847 59

8. Informacja dotycząca zawarcia umowy :

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wybraniu oferty.

9. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi.