Niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi aktywni na rynku pracy

Projekt „Niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi aktywni na rynku pracy” realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego od 1 stycznia 2014 roku. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY – FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

GOPS_w_Jedlicze - informacja o projekcie  Czytaj dalej

Nabór na stanowisko referenta – umowa o pracę na zastępstwo

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLICZU

 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA – umowa o pracę na zastępstwo 

1. Wymagania niezbędne 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      nieposzlakowana opinia,

3)      wykształcenie – wyższe,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

5)      brak skazania za przestępstwo umyślne,

6)      dobra znajomość obsługi komputera. Czytaj dalej

“Społeczeństwo to także Ty”

Stowarzyszenie Penitencjarne “Patronat” Oddział w Warszawie od 1 marca 2014 roku realizuje projekt “Społeczeństwo to także Ty” finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.  Społeczeństwo to także Ty to program kompleksowej pomocy dla osób wykluczonych społecznie – osób bezdomnych i ubogich opuszczających jednostki penitencjarne z całego kraju. Czytaj dalej

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

v KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC?

  • Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

-  wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni

-   miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)

-   status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a
w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)

-   osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne

-   osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością Czytaj dalej