Program promujący model rodziny wielodzietnej

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że Samorząd Województwa Podkarpackiego od maja 2014 r. realizuje Program promujący model rodziny wielodzietnej i jej pozytywny wizerunek zwany Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny. Założenia programu to bezpośrednie wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. Czytaj dalej

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitenacjarnej

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz  ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40 Poz. 227 z poźn. zm.), z dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiła m.in. zmiana w zakresie przyznawania pomocy postpenitencjarnej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa powołała do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 43 §7 i §8 k.k.w. przychodami Funduszu są m.in. potrącenia w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych a środki przeznaczane są m.in. na rzecz stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem jest chociażby świadczenie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.
Czytaj dalej