Certyfikowane kompetencje cyfrowe

Szanowni Państwo!

 W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektem pn.: Certyfikowane kompetencje cyfrowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Państwa gmin do bezpłatnego udziału w szkoleniach.

80 godzin szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w życiu codziennym.

Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. Podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowywania do projektu jest spełnienie poniższego tj.;

·        posiadanie statusu osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie) – maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.

·        osoby niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej

·        osoby w wieku 50 lat i więcej (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat);

Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria, a udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu Beneficjent tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zapewnia uczestnikom szkoleń:

·        materiały szkoleniowe, tj. podręcznik

·        certyfikaty IC3 – Internet and Computing Core Certification – po pozytywnym wyniku z egzaminu otrzymanym przez UP.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu oferowane są szkolenia informatyczne, obejmujące:

1.Podstawy komputera:

Ø  komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania;

Ø  podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.;

Ø  właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami;

Ø  problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów;

Ø  oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje, uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje;

Ø  zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów;

Ø  inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.).

2. Kluczowe programy i aplikacje:

Ø  arkusze kalkulacyjne,

Ø  uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja,

Ø  praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami,

Ø  podstawowe narzędzia np. formatowanie, edycja dokumentu i automatyzacja procesów, zabezpieczanie dokumentów tekstowych, edytowanie danych i formatowanie,

Ø  edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe oraz najważniejsze formuły i funkcje,

Ø  tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi, wykresy i obrazki, tworzenie prezentacji, zarządzanie danymi,

Ø  sposoby zarządzania i edycji prezentacji.

3. Internet i praca on line:

Ø  Korzystanie z przeglądarki internetowej

Ø  Korzystanie z poczty elektronicznej

Ø  Korzystanie z komunikatorów internetowych

Ø  Fora internetowe

Ø  Bankowość elektroniczna i zakupy i sprzedaż w Internecie

Ø  Encyklopedie i tłumacze internetowi

Ø  Mapy internetowe i internetowe portale pogody

Ø  Portale społecznościowe

Ø  Media cyfrowe

Ø  Podróże oraz hobby,

Ø  e-usługi publiczne

Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości uczestników Projektu i w miejscach bez barier architektonicznych.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 668 522 019 lub 880 416 508.

Artur Skoczylas

 Z-ca Dyrektora ds. Informatyki

ds. Infrastruktury IT

Tel. +48 17 866 1419

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania

z siedzibą w Rzeszowie

ul.Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów