Informacja o naborze kandydatów do projektu „CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”

Firma ZETO Rzeszów Sp. z.o.o wraz z Podkarpacką Izbą Gospodarczą:

Ogłasza  nabór  kandydatów do projektu   „CZAS NA STAŻ- DRUGA EDYCJA”

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby :

- w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,

- zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego

- należące do grupy NEET tj. wyłącznie spełniające warunki: nie pracują ( bierne zawodowo, niezarejestrowane w biurze pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się ( nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Szczególnie zachęca się do udziału w projekcie kobiety, o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Oferowane wsparcie w ramach projektu dla uczestników:

- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- certyfikowane szkolenia zawodowe- przewidziane dla 22 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,

- płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmuje również m. in.

- wypłatę stypendium szkoleniowego,

- wypłatę stypendium stażowego,

- zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością , gdzie udzielana jest dana forma wsparcia.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć :

- osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00-15.00 lub

- za pośrednictwem poczty ( listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)  lub kuriera, na adres ZETO-RZESZÓW Sp. Z.o.o , ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,  tel. 17 7801627, lub 531 106 281

adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl; www.zetorzeszow.pl ( w zakładce projekty UE)

Projekt”  CZAS NA STAŻ-DRUGA  EDYCJA  realizowany jest przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w partnerstwie z ZETO-RZESZÓW Sp. z. o. o   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na Regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane  Z Europejskiego Funduszu Społecznego.