Bezpłatne wsparcie w ramach realizowanego projektu

W związku z realizacją projektu  CHCEMY BYĆ AKTYWNI informujemy o możliwościach wzięcia udziału w bezpłatnym wsparciu:

Projekt realizowany  jest w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu mogą być  osoby niepełnosprawnych , które są:

- osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności,

- osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,

-w wieku aktywności zawodowej ,

- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

Oferowane wsparcie w ramach projektu dla uczestników:

- 5 miesięczne staże zawodowe,

- szkolenie zawodowe,

- szkolenie kompetencyjne,

- doradztwo zawodowe,

- poradnictwo psychologiczne, prawne oraz rodzinne,

- pośrednictwo pracy,

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmuje również m. in.

-  stypendium szkoleniowe,

- zwroty kosztów dojazdu dla uczestników,

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi,

- catering.

Biuro Projektu CHCEMY BYĆ AKTYWNI-   Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34 C.H.EUROPA II- 4 piętro)

35-001 Rzeszów  – tel. 602 735 595 , email: bycaaktywni@gmail.com