Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza nabór:
 „Dla osoby  świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem”:

Szczegóły :

  1. Umowa zlecenia
  2. Wymiar czasu pracy: do 40 godzin miesięcznie
  3. Miejsce pracy : miejsce zamieszkania dziecka

Ogólny zakres wykonywanych czynności :

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

-kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

-prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

-współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, logopedy, pedagoga.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

-szpitalu psychiatrycznym;

-jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

-placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

-rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

-ośrodku terapeutyczno – edukacyjno –wychowawczym;

-zakładzie rehabilitacji; innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 –5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie kształtowania nawyków celowej  aktywności, umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;  prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

9. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. CV z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

5. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy

6. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

7. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

8. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych

Kontakt:

Komplet dokumentów aplikacyjnych można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze” . Dokumenty należy składać do dnia 31 października 2020 roku do godz. 15:00,na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu , ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu do Ośrodka.

Po przeprowadzeniu naboru dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13)44 84757-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej–Wioletta Godlewska- Jerzyk.