Nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Szczegóły:

 1. Osoba wykonująca usługi opieki wytchnieniowej – umowa zlecenie

 2. Miejsce pracy: teren Gminy Jedlicze, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

poprzez możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi mogą świadczyć:

 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej ( wynikających z karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020)

 2. Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

 3. Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych

 4. Osoby niekarane, mające nieposzlakowaną opinię

 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań

 6. Osoby mające umiejętność pracy z klientem i wysoką kulturę osobistą

Czas trwania usługi opieki wytchnieniowej:

 1. W roku 2020 limit godzin usługi opieki wytchnieniowej dla 1 osoby w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin

KONTAKT: 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu, ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze lub za pośrednictwem poczty z adresem zwrotnym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej”. Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 9 września 2020r. do dnia 09 października 2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do GOPS w Jedliczu).

Wszelkie dalsze informacje dotyczące usługi opieki wytchnieniowej można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 847 57.

Ogłoszenie – PDF