Czyste powietrze

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska, a także odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 219/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaświadczenia te są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. oraz druk żądania wydania zaświadczenia

Załacznik – Wniosek o zaświadczenie