Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu
ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021”

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu.

 1. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

 1. Czas trwania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
  Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 osobę wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie

 1. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, lub
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
   lub
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,
 1. Wymagania formalne:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • w przypadku gdy usługa asystenta świadczona będzie na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.
 • dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata),
 • niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane,
 • kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem i datą.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego  wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” w terminie od dnia 20 maja 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 pod adres:

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Jedliczu
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o naborze.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 847 59.

Wioletta Godlewska-Jerzyk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedliczu