Nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Kierownik
Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu
ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”

 1. Stanowisko i miejsce pracy:  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu.

 1. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

 1. Czas trwania usług opieki wytchnieniowej:
  Ustala się limit 180 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego. 

Wymagania: Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021)

 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

 • Wymagania formalne:
  - osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  - brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - posiadanie obywatelstwa polskiego,
  - posiadanie nieposzlakowanej opinii

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

 • dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (dopuszczalne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone przez samego kandydata),

 • niekompletne i nieprzetłumaczone oferty nie będą rozpatrywane,

 • kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność                               z oryginałem.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem i datą.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
-osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym poprzez możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodziny od codziennych obowiązków łączących się sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnić osobisty potencjał oraz ograniczyć wpływ obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terepeutyczne.

Program ma także zapewnić podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w terminie od dnia  25 maja 2021r. do dnia 9 czerwca 2021r. do godziny 15.00 pod adres:

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Jedliczu

ul. Rynek 6

38-460 Jedlicze

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o naborze.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące usług opieki wytchnieniowej można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 847 58.

                 Wioletta Godlewska-Jerzyk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedliczu