Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób korzystających ze świadczeń/ubiegających się o świadczenia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5, gopsjedlicze@jedlicze.pl, 13 44-847-54.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się wyznaczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mailowego: gopsiod@jedlicze.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  - art. 6 ust. 1 lit. c  RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO  w związku z właściwą ustawą dot. Pani/Pana wniosku, sprawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 5. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będzie zgodny z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji statutowych oraz ustawowych zadań ciążących na administratorze.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.