Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem  danych osobowych Klientów  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:  gopsiod@jedlicze.pl  tel. 134484746
  3. Dane osobowe przetwarzane są  w celu obsługi Klientów w tym przyznawania świadczeń (z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, karty dużej rodziny pieczy zastępczej, wsparcia rodziny).
  4. Dane  osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Ośrodku.
  6. Klient ma prawo: do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),;
  7. Klient ma  prawo wniesienia skargi do UODO Warszawa ul. Stawki 2 gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;