Wspieraj Seniora

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

Koronawirus SARS-CoV-2 może być dla Seniorów szczególnie niebezpieczny, a przebieg choroby cięższy, niż dla osób młodych. Dlatego zachęcamy do ograniczenia wyjść z domu, unikania skupisk ludzi.

Usługa wsparcia polega na organizacji i realizacji dostarczenia w szczególności artykułów pierwszej potrzeby ( zakupy produktów żywnościowych, środków higieny osobistej, realizacja recept – koszt zakupów ponosi senior, nieodpłatna jest usługa dostarczenia wyżej wymienionych zakupów raz w tygodniu.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony Seniorów, zainteresowanych powyższą formą pomocy, poniżej zostały zamieszczone najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji programu:

1. Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może zostać udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego osoby ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej (nie wymaga wydania decyzji administracyjnej).

2. Jak wygląda mechanizm udzielenia pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Podaje również imię i nazwisko osoby, która będzie realizowała zgłoszenie.

3. Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?

Za zakupy płatność ponosi Senior. Przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas pierwszego kontaktu z osobą potrzebującą wsparcia.

WAŻNE: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

4. Czy usługa w ramach programu jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu (program trwa do 31 grudnia 2021 r. nie dłużnej jednak niż do dnia odwołania stanu epidemii).

5. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zobligowany do odbierania zgłoszeń po godzinach pracy i w weekendy?

Zgłoszenia, które wpływają po godzinach pracy ośrodka lub w weekendy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

6. Czy poza dostarczeniem podstawowych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej można świadczyć inne formy usług w ramach programu, np. sprawy urzędowe?

Tak, jeśli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych.

7. Co rozumiemy przez szczególna sytuację do udzielenia pomocy osobie powyżej 70 roku życia?

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Klauzula informacyjna – wspieraj seniora