Wspieraj Seniora

Program „Wspieraj Seniora” na 2021 rok

Kwota dofinansowania: 19 344,00 zł

Program realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel programu:

zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej

Program jest realizowany w formie:

usługi wsparcia polegającej na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domach

Adresaci programu:

Seniorzy, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,osoby poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego osoby ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej (nie wymaga wydania decyzji administracyjnej pomocy społecznej.

Realizacja usługi wsparcia w ramach programu nie przysługuje osobie, która ma przyznane decyzją administracyjną usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.