Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się od 1 października 2018 r. i będzie trwał do 30 września 2019 r.

Złożenie kompletnego wniosku do 31 sierpnia 2018 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu świadczeniowego, co oznacza, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik 2018 r. nastąpi w październiku 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Druki do pobrania:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 

8. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW