Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 maja 2008 r. do 30 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu realizował projekt „Czas na aktywność w gminie Jedlicze” na lata 2008-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezrobociu, łagodzenia jego skutków poprzez aktywizację edukacyjną i społeczną bezrobotnych.

Projekt skierowany był do osób zameldowanych na terenie gminy Jedlicze, będących klientami pomocy społecznej, które pozostawały bez pracy i były w wieku aktywności zawodowej.

W ramach aktywnej integracji, uczestnicy projektu byli objęci aktywizacją edukacyjną poprzez skierowanie i sfinansowanie zajęć celem zdobycia nowych umiejętności zawodowych (kursy) i aktywizacją społeczną poprzez odbycie warsztatów doradztwa zawodowego oraz warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych.

W projekcie wzięło udział 174 osoby /89 kobiet i 85 mężczyzn/.

Ogólna wartość projektu: 1 410 206,38 zł

Kwota dofinansowania:  1 262 072,28 zł