Klub Integracji Społecznej

Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem realizowanych w KIS programów jest reintegracja społeczna i zawodowa – stworzenie możliwości powrotu do zatrudnienia i aktywnego życia społecznego osób z grup szczególnego ryzyka – głównie osób bezrobotnych.

Na spotkania do Klubu Integracji Społecznej zapraszamy osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, tj. w szczególności:

 • osoby długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • osoby uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • osoby chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego  w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym uczestnikiem KIS nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,

Warunkiem uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o Pomocy Społecznej.
Uczestnictwo w Klubach Integracji Społecznej jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

Kontakt

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 5, 38- 460 Jedlicze
Koordynator KIS – mgr Marta Riedel

Tel. 13 4484758