Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Jedlicze

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Jedlicze
Kontakt:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Marlena Dubiel
tel. 13 448 47 59

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu:

 1. Marlena Dubiel – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Jedliczu
 2. Danuta Waśko – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedliczu,
 3. Justyna Dembiczak – aspirant pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Jedliczu,
 4. Agnieszka Knap – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Jedliczu,
 5. Barbara Pelczar – pedagog szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi,
 6. Beata Telesz -  pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Jedliczu,
 7. Alida Mazuchowska – pielęgniarka środowiskowa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
 8. Marcin Krężel – przedstawiciel Komisariatu Policji w Jedliczu,
 9. Stanisław Hendzel – przedstawiciel Komisariatu Policji w Jedliczu,
 10. Agata Lipka – druhna Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu
 11. Dorota Śnigórska –  kurator specjalista – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  Sądu Rejonowego w Krośnie.

PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Publikacja pn. „Osobisty plan awaryjny” opracowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami  Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” IPZ. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Informuje, w jaki sposób osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informacja o ośrodkach gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne na terenie powiatu krośnieńskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2017 rok

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.