Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Jedlicze

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Jedlicze
Kontakt:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Marlena Dubiel
tel. 13 448 47 59

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu:
1. Renata Głowacka – z-ca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu,
2. Marlena Dubiel – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu,
3. Wioletta Godlewska-Jerzyk – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jedliczu
4. Danuta Waśko – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedliczu,
5. Ewa Buczyńska – pedagog szkolny Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu,

6. Beata Telesz – pedagog szkolny Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Jaszczwi,
7. Alida Mazuchowska – pielęgniarka środowiskowa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
8. Marcin Krężel – przedstawiciel Komisariatu Policji w Jedliczu,
9. Agata Lipka – druhna Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jedliczu,
10.  Dorota Śnigórska – starszy kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Krośnie.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informacja o ośrodkach gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne na terenie powiatu krośnieńskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2017 rok

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.